Политика за поверителност - Appros Nutrition Hair Care

Политика за поверителност

Адресът на нашия сайт: www.appros.bg

Лични данни

I. Политика за поверителност

“АППРОС” ООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и законодателството на Република България уреждащо тази материя.

Сигурността и законосъобразното използване на лични данни са с висок приоритет, поради което за нас е важно нашите клиенти да бъдат информирани за принципите и целите на обработка, на какво основание и какви лични данни се събират, както и за правата на субектите на данни и начина на упражняването им.

Настоящото се прилага изключително за данните, събирани от “АППРОС” ООД чрез интернет страница https://appros.bg/  на магазина и нейните производни страници, които изрично насочват към този документ.

Политиката ни за поверителност по време на престоя Ви в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него услуги и продукти е съобразена Общия регламент за защита на данните, другите актове на Европейския съюз с тази област, както законодателството на Република България по отношение на защитата на лични данни.

II. Събиране и обработка на лични данни

Преди да пристъпим към събиране на данни, ние Ви информираме за това и с регистрирането си в сайта приемаме, че Вие сте съгласни да ни предоставите личните си данни за изрично посочените цели на обработка, съобразно Общите условия на сайта и настоящата Политика за поверителност.

Личните данни, които събираме предоставени от Вас, може да включват Вашето име, имейл адрес, телефонен номер и пощенски адрес.

Имаме право също така да събираме информация за Вашите посещения в магазина или на Уеб сайта. Например ние имаме право да използваме инструменти за анализ на Уеб сайта, за да извличаме информация от Вашия браузър, вкл. сайта, от който идвате, търсачките и ключовите думи, които сте използвали, за да намерите нашия Уеб сайт, страниците, които разглеждате в рамките на Уеб сайта, добавките на Вашия браузър и широчината и височината на последния. Допълнително събираме и определен тип стандартна информация, която се изпраща от браузъра до всеки посещаван от Вас Уеб сайт, като например IP адрес, типа и езика на браузъра, броя посещения и адресите на съответния Уеб сайт. Ние имаме право да използваме информация от Вашия браузър, като напр. избора на език, за да подобрим работата на клиентите, напр. като направим Уеб сайта достъпен на предпочитания Ви език, където е възможно.

Потребителите, желаещи да използват за вход Facebook, предоставят своите имена и имейл, когато разрешат на Facebook да ги свърже със страницата https://appros.bg/. Тези данни се обработват като лична информация и не се преотстъпват на трети лица.

Събраната информация се използва с цел доставянето на стоките до посочен от Вас адрес и изпълнение на другите условия по договора и законодателството.

Информацията, която ни предоставяте се обработва на основание Вашето изрично съгласие, с изключение на данните които са ни необходими за изпълнение на задълженията по сключените договори и други задължения към компетентни държавни органи.

Всеки субект, чиито данни се обработват от “АППРОС” ООД има следните гарантирани от Общия регламент за защита на данни и закона права:

* право да поиска да му бъде предоставена информация обработваните лични данни, които се отнасят до него;

* право да получи достъп обработваните лични данни;

* право да поиска коригиране(ако личните данни са неточни);

* право да поиска изтриване на личните си данни, в предвидените от законодателството случаи;

* право да поиска ограничаване на обработване на лични си данни, в предвидените от законодателството случаи;

* право на преносимост на личните данни;

* право на възражение;

* право да поиска защита по административен или съдебен ред, в случай че правата му са били нарушени;

*  право на жалба до надзорен орган.

Личните данни се обработват от ““АППРОС” ООД, въз основа на изричното съгласие изразено с регистрация в сайта https://appros.bg/ и приемане на Общите условия и настоящата Политика на поверителност, която е неразделна част от тях. Всеки потребител на сайта има възможност да оттегли съгласието си по всяко време без други условности като на адрес гр. София бул. Гоце Делчев 39 изпрати съобщение с тема „Оттегляне на съгласие” или използва някоя от другите форми за контакт на сайта.

III. Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Ние използваме предоставените от Вас лични данни, ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от Вас доброволно.

Събираните данни се използват за работата и Уеб сайта, както и за предоставянето на услуги и изпълнението на транзакции, които сте изискали или разрешили, а също и за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване на специални услуги (например изпращане на брошури по електронна поща). Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато това е необходимо за защитата на обществени интереси и сме били надлежно призовани от съответните органи да предоставим тези данни. Ние имаме право също така да използваме Вашите данни, за предоставяне на клиентска поддръжка, за улесняване на връщането или замяната на продукти, за отговор на въпроси или оплаквания, за извършване на клиентски проучвания и изпращане на награди, за откриване и предотвратяване на измами и за други цели, описани в настоящата Декларация за поверителност.

Ние гарантираме, че не предоставяме Вашите лични данни на трети лица под каквато и да било форма.

В случай, че направите поръчка за закупуване на стоки през нашия Сайт, ние предаваме Вашите лични данни на куриери, участващи в обработката на Вашата поръчка, единствено до изискваната и позволена от закона степен. Ние предоставяме на тези фирми само необходимите им лични данни за предоставяне на съответните услуги. Фирмите са задължени да осигурят поверителност на информацията и нямат право да я използват за каквато и да е друга цел.

Можем да използваме или разкриваме предоставената от Вас информация за Вашите лични данни, включително съдържанието на Вашите комуникации в нашия уеб сайт или магазин, само ако са дадени законосъобразни искания или съдебен процес.

IV. Защита на личните Ви данни

Ние гарантираме, че Вашите личнни данни са защитени.

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим Вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.

В израз на предприетата активна политика по защита на Вашите данни, “АППРОС” ООД е възложила на организация да осъществява функциите на Длъжностно лице по защита на данни, чрез което може да получите съдействие за упражняване на Вашите права.

V. Достъп до Вашите лични данни

С регистрацията си в нашият сайт, всеки клиент създава свой Личен профил, чрез който може да добавя или редактира подадената информация. Изписвайки имейла, с който се е регистрирал и  му парола за достъп, всеки клиент може да промени както паролата, така и посочените в Личния му профил данни – секция Моя профил / Лични данни.

VI. Бисквитки (Cookies)

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да улесним престоя Ви в нашия сайт и за да можем да внасяме съответните корекции и подобрения. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят Вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който Вашият браузър приема или отхвърля нови cookies или начинът, по който Вашият браузър Ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.

VII. Информация, изменение и изтриване на лични данни

Вие можете по всяко време да отправите до нас запитване в писмена форма относно това кои от Вашите лични данни ползваме, съхраняваме и обработваме. В отговор на такова запитване ние ще Ви изпратим необходимата информация и ще уважим всяко Ваше желание за изменение, поправка или изтриване на Вашите лични данни.

VIII. Контакти

“АППРОС” ООД ЕИК 203674928 БУЛ BG203674928 гр. София ул. Иван Сусанин 72

Данни за кореспонденция: “АППРОС” ООД ЕИК 203674928 БУЛ BG203674928 гр. София ул. Иван Сусанин 59 Бх В партер

Физически Магазин: “АППРОС” ООД ЕИК 203674928 БУЛ BG203674928 гр. София ул. Иван Сусанин 59 Бх В партер

лице за контакт: Цветана Пищиева

Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” No 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

По всяко време можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на appros.bg като изпращате своето искане до него по един от следните начини:

По имейл на адрес: info@appros.bg или

по обикновена поща или куриер до адрес: гр. София ул. Иван Сусанин 59 вх В. Партер Магазин за козметика  – като изпишете текста на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на appros.bg

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Кментар

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във форуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

IX. Промени в настоящата декларация за поверителност

“АППРОС” ООД  си запазва правото актуализира тази декларация за поверителност, с оглед повишаване адаптиране на нови механизми и прилгане по-високи стандарти на защита.

Всички промени ще бъдат публикувани на интернет страницата ни https://appros.bg/  за да можете да имате неограничен достъп до тях.

Препоръчваме Ви редовно да преглеждате тази декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това как защитаваме личните данни, които събираме.

Shopping Cart